Algemene Voorwaarden

Op alle door CrossFit Haarlem gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van CrossFit Haarlem.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Haarlem. CrossFit Haarlem is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Het verzoek tot opzegging dient een maand voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Haarlem te zijn ontvangen. Het verzoek tot opzegging dient schriftelijk of per email gedaan te worden, maar de uiteindelijke opzegging kan alleen persoonlijk worden gedaan in een beëindigings-gesprek.

We vinden het altijd enorm jammer om afscheid te moeten nemen. Bij CrossFit Haarlem geloven we in het persoonlijke contact en in het samen opbouwen van een fitte, gezonde en hechte community.

Om zo’n sterke community op te bouwen hebben we gekozen voor een krachtig principe. Dat betekent dat we geen terugkeer mogelijkheid aanbieden na een opzegging. Na het beëindigen van een lidmaatschap is er geen mogelijkheid om weer als lid terug te keren bij CrossFit Haarlem.

We dragen allemaal een steentje bij en bouwen samen een hechte groep met mensen die achter onze visie staan voor fitheid en gezondheid voor het leven.

Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur. De startdatum wordt gekozen op het inschrijfformulier of bij het online aanschaffen van een abonnement. Voor elk abonnement geldt een opzegtermijn van één maand, ná de overeengekomen contractperiode. Abonnementen worden vooruit betaald voor een gehele maand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van CrossFit Haarlem worden overgedragen.

Indien ik mijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum schriftelijk opzeg, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van één kalendermaand. Na het aflopen van de contractperiode, wordt het contract automatisch omgezet naar een maand abonnement.

Uitzondering tijdelijke stopzetting
Uitsluitend in geval van een langdurige (langer dan 6 weken) blessure, ziekte of letsel of in geval van zwangerschap, waardoor men absoluut niet aan fitness kan of mag doen, kan met toestemming van CrossFit Haarlem het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). We vragen wel om een verklaring van een arts of andere medische instantie.
Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd.

Zwangerschap of Blessures
Tijdens of na een zwangerschap of bij een langdurige blessures helpen we je graag in het herstel proces. We raden je aan om juist wel aan de slag te gaan met je coach. In samenwerking met de oefeningen die je krijgt van een dokter of fysiotherapeut willen we je helpen, zodat je zo snel mogelijk weer fit en sterk wordt. In dat geval zijn een paar privé lessen nodig zodat je goed weet wat je wel en niet kan doen in de groepslessen.

Vakantie: van 6 weken of korter
Bij een vakantie van 6 weken of korter hebben we geen optie om je abonnement te pauzeren. We willen je graag wat tips en trainingsadvies meegeven, zodat je tijdens je vakantie je fitheid kan onderhouden.

Pauzeren: langer dan 6 weken
Bij een vakantie of afwezigheid (niet zijnde ziekte, blessure of zwangerschap) voor een periode langer dan 6 weken heb je de mogelijkheid om je abonnement te pauzeren onder de volgende voorwaarden:

  • De pauze is voor een vooraf gedefinieerde periode.
  • Het pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.
  • De pauzering kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand.
  • De stopzetting dient minimaal één kalendermaand van te voren worden aangevraagd.
  • Je abonnement gaat na de pauze automatisch weer verder. Houdt hier zelf rekening mee.
  • Per 4 weken pauze, adviseren we je om één fundamentals les te boeken, zodat je weer veilig kan starten.
  • Tijdens je pauze betaal je een pauze abonnement van €25,- per maand:
   – Dit is voor de kwartaallijkse personal Coaching die doorloopt.
   – Je krijgt tips en in overleg met je coach een vakantie workout programma.
   – Tijdens je vakantie staan we klaar om je van advies te voorzien indien nodig.
   – Je blijft lid van de community.

Na je afwezigheid
Na je afwezigheid willen we dat je op een veilige manier én met de juiste techniek weer kan instromen in de groepstraining. Om dit mogelijk te maken kan je na je vakantie weer starten met de groepsles, ná een bepaald aantal 1-op-1 trainingen met je coach. Per 4 weken dat je weg bent adviseren we je om één fundamentals les te boeken. Samen met je coach kan je bepalen wanneer je weer veilig kan starten met de groepstraining.

 

Bij contante betaling of overboeking dient de gehele abonnementsperiode, inclusief inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaat vindt, zal deze op de 28ste dag van de maand voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Haarlem een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan CrossFit Haarlem te worden voldaan. Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien CrossFit Haarlem over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer CrossFit Haarlem over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door CrossFit Haarlem in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan.

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van CrossFit Haarlem, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

Alle prijzen zijn inclusief BTW. CrossFit Haarlem is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

Bij het aangaan van een lidmaatschap dient men inschrijfgeld te betalen. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Bij het opnieuw lid worden na een (tijdelijke) stopzetting van het abonnement of na het vervallen van de geldigheid van uw rittenkaart, dient het inschrijfgeld opnieuw te worden voldaan.

Het lid conformeert zich bij het maken van een persoonlijke afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 24 uur van te voren worden doorgegeven. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Indien het lid te laat aanwezig is, zijn wij genoodzaakt de verloren tijd in te korten op de sessie.

Bij meer dan vijftien minuten te laat kan de persoonlijke afspraak alleen in uitzonderlijke gevallen doorgaan. Bij te laat komen wordt de sessie ten alle tijden volledig in rekening gebracht.

Bij te laat komen bij een groepstraining kan er niet meer worden deelgenomen en wordt de les volledig in rekening gebracht op het deelname tegoed.

Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee te nemen naar de volgende periode. U bent verplicht zich in te schrijven voor de training via het inschrijf systeem van SportBit.

Deelname en Reservering beperking
U mag maximaal aan één training per dag deelnemen en maximaal één training per reserveren.

Abonnement Onbeperkt
Met het abonnement onbeperkt kan men, net als met alle andere abonnementen, alleen deelnemen aan de les indien er voldoende plaats is. Het aangaan van het onbeperkt abonnement geeft geen recht om deel te nemen aan de les op elk gewenst tijdstip, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt voor dat lesuur. Met het abonnement onbeperkt kan men maximaal één maal per dag deelnemen aan groepstrainingen.

CrossFit Haarlem biedt privé begeleiding aan in de vorm van Personal Coaching. Personal Coaching kan worden afgenomen in de vorm van een abonnement of los tegen aanvullende betaling.

Bij een actief lidmaatschap, is het Personal Coaching tegoed maximaal 3 maanden geldig. Niet gebruikte tegoeden vervallen na 3 maanden.

Bij het beëindigen van een Personal Coaching abonnement en/of het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle niet gebruikte tegoeden.

Een Rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheid wordt aangegeven in het persoonlijke SportBit account. Het aantal bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.

CrossFit Haarlem is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Haarlem is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit Haarlem is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.

Om deel te kunnen nemen aan de training, dient het lid zich minimaal een uur voor de aanvang van de training in te schrijven. De inschrijving gaat via de website: www.CrossFitHaarlem.nl of via CrossBit. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les.

Deelname en Reservering beperking
U mag maximaal aan één training per dag deelnemen en maximaal één training per reserveren.

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient met zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich binnen een uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via CrossBit, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Voor het niet of niet tijdig afmelden voor de training kan CrossFit Haarlem een bedrag in rekening brengen van €3,- per keer.

Het bedrijf gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Haarlem te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Haarlem kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

CrossFit Haarlem, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Haarlem of haar leidinggevenden.
CrossFit Haarlem, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Haarlem of haar leidinggevenden.
Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Haarlem, is geheel voor eigen risico van het lid.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Haarlem aangerichte schade.

Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de gym, rekeninghoudend met de geldende huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de gymzaal. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
In de sportruimtes dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.
De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen de gym. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door CrossFit Haarlem gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Haarlem gerechtigd u de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door CrossFit Haarlem opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. CrossFit Haarlem is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CrossFit Haarlem te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Haarlem beoordeeld en beslist.

Overeenkomsten tussen het lid en CrossFit Haarlem kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.