Algemene Voorwaarden

Op alle door CrossFit Haarlem gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van CrossFit Haarlem.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Haarlem. CrossFit Haarlem is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Het verzoek tot opzegging dient een maand voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Haarlem te zijn ontvangen. Het verzoek tot opzegging dient schriftelijk of per email gedaan te worden, maar de uiteindelijke opzegging kan alleen persoonlijk worden gedaan in een beëindigings-gesprek.

Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractduur (ook wel genoemd “commitment periode”). De startdatum en de commitment periode wordt gekozen op het inschrijfformulier óf bij het online aanschaffen van een abonnement.

Voor elk abonnement geldt een opzegtermijn van één gehele kalendermaand, ná de overeengekomen contractperiode. Abonnementen worden vooruit betaald voor een gehele kalendermaand. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Het lidmaatschap wordt na de eerste contractperiode altijd automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van steeds één gehele kalendermaand.

Het lidmaatschap en het les tegoed, ook wel de les credits, zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

Verlopen les credit kunnen we helaas nooit terug geven. Ook niet in geval van ziekte of als je door een reden buiten je schuld om niet kon komen.

Niet gebruikte credits kunnen nooit worden meegenomen naar een volgende periode. Ook kunnen de credits van een volgende periode niet alvast gebruikt worden in de huidige periode. Je krijgt een bepaalde hoeveelheid  les tegoed, afhankelijk van je lidmaatschap, per periode die uitsluitend in die periode gebruikt kan worden. Deze periode staat aangegeven in de app, bij het reserveren of bij de lidmaatschap informatie.

Uitzondering tijdelijke stopzetting
Uitsluitend in geval van een langdurige (langer dan 6 weken) blessure, ziekte of letsel of in geval van zwangerschap, waardoor men absoluut niet aan fitness kan of mag doen, kan met toestemming van CrossFit Haarlem het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). We vragen wel om een verklaring van een arts of andere medische instantie.
Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht en kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. De stopzetting dient minimaal twee weken van te voren worden aangevraagd.

Zwangerschap of Blessures
Tijdens of na een zwangerschap of bij een langdurige blessures helpen we je graag in het herstel proces. We raden je aan om juist wel aan de slag te gaan met je coach. In samenwerking met de oefeningen die je krijgt van een dokter of fysiotherapeut willen we je helpen, zodat je zo snel mogelijk weer fit en sterk wordt. In dat geval zijn een paar privé lessen nodig zodat je goed weet wat je wel en niet kan doen in de groepslessen.

Vakantie: van 6 weken of korter
Bij een vakantie van 6 weken of korter hebben we geen optie om je abonnement te pauzeren. We willen je graag wat tips en trainingsadvies meegeven, zodat je tijdens je vakantie je fitheid kan onderhouden.

Pauzeren: langer dan 6 weken
Bij een vakantie of afwezigheid (niet zijnde ziekte, blessure of zwangerschap) voor een periode langer dan 6 weken heb je de mogelijkheid om je abonnement te pauzeren onder de volgende voorwaarden:

  • De pauze is voor een vooraf gedefinieerde periode.
  • Het pauzeren kan nooit met terugwerkende kracht.
  • De pauzering kan alleen ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand.
  • De stopzetting dient minimaal twee weken van te voren worden aangevraagd.
  • Je abonnement gaat na de pauze automatisch weer verder. Houdt hier zelf rekening mee.
  • Per 4 weken pauze, adviseren we je om één Personal Coaching les te boeken, zodat je weer veilig kan starten.
  • Tijdens je pauze betaal je mogelijkerwijs een pauze abonnement van €25,- per maand:
   – Dit is voor de kwartaallijkse personal Coaching die doorloopt.
   – Je krijgt tips en in overleg met je coach een vakantie workout programma.
   – Tijdens je vakantie staan we klaar om je van advies te voorzien indien nodig.
   – Je blijft lid van de community.

Na je afwezigheid
Na je afwezigheid willen we dat je op een veilige manier én met de juiste techniek weer kan instromen in de groepstraining. Om dit mogelijk te maken kan je na je vakantie weer starten met de groepsles, ná een bepaald aantal 1-op-1 trainingen met je coach. Per 4 weken dat je weg bent adviseren we je om één Personal Coaching les te boeken. Samen met je coach kan je bepalen wanneer je weer veilig kan starten met de groepstraining.

Bij contante betaling of overboeking dient de gehele abonnementsperiode, inclusief inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan. Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van automatische incasso plaat vindt, zal deze rond het begin van de maand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag CrossFit Haarlem een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.

Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan CrossFit Haarlem te worden voldaan en is het lid van rechtswege in verzuim

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is CrossFit Haarlem gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is CrossFit Haarlem bevoegd om het lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is CrossFit Haarlem bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Het lid kan niet mee doen aan de training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan. Indien CrossFit Haarlem over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer CrossFit Haarlem over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door CrossFit Haarlem in rekening gebrachte kosten, betaald zijn. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan.

Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van CrossFit Haarlem, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

CrossFit Haarlem is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen. Prijswijzigingen worden vooraf gecommuniceerd per email of nieuwbrief.

Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of als de tariefsverhoging hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Alle prijzen zijn inclusief BTW. 

Bij het aangaan van een lidmaatschap dient men inschrijfgeld te betalen. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Bij het opnieuw lid worden na een (tijdelijke) stopzetting van het abonnement of na het vervallen van de geldigheid van uw rittenkaart, dient het inschrijfgeld opnieuw te worden voldaan.

We vinden het altijd enorm jammer om afscheid te moeten nemen. Bij CrossFit Haarlem geloven we in het persoonlijke contact en in het samen opbouwen van een fitte, gezonde en hechte community.

Om zo’n sterke community op te bouwen hebben we gekozen voor een krachtig principe. Fit zijn, trainen met een gezellige groep mensen en kiezen voor goede coaching doe je voor het leven. Dat betekent dat wanneer je terug wil komen na een opzegging, we altijd eerst met je in gesprek gaan. Na het beëindigen van een lidmaatschap is er niet zomaar een mogelijkheid om weer als lid terug te keren bij CrossFit Haarlem. Dit omdat we hechtheid, betrokkenheid en loyaliteit belangrijke waardes vinden. Het opbouwen van relaties vinden we erg belangrijk. We gaan dan graag met je in gesprek om te bekijken hoe we een nieuwe wederzijdse commitment aan willen gaan.

We dragen allemaal een steentje bij en bouwen samen een hechte groep met mensen die achter onze visie staan voor fitheid en gezondheid voor het leven.

 

Het lid conformeert zich bij het maken van een persoonlijke afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 24 uur van te voren worden doorgegeven. Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Indien het lid te laat aanwezig is, zijn wij genoodzaakt de verloren tijd in te korten op de sessie.

Bij meer dan vijftien minuten te laat kan de persoonlijke afspraak alleen in uitzonderlijke gevallen doorgaan. Bij te laat komen wordt de sessie ten alle tijden volledig in rekening gebracht.

Bij te laat komen bij een groepstraining kan er niet meer worden deelgenomen en wordt de les volledig in rekening gebracht op het deelname tegoed.

Met alle abonnementen kunt u het aangegeven aantal keren per week trainen. Niet gebruikte trainingen zijn niet mee te nemen naar de volgende periode. U bent verplicht zich in te schrijven voor de training via het inschrijf systeem van SportBit.

Deelname en Reservering beperking
U mag maximaal aan één training per dag deelnemen en maximaal één training per reserveren.

Abonnement Onbeperkt
Met het abonnement onbeperkt kan men, net als met alle andere abonnementen, alleen deelnemen aan de les indien er voldoende plaats is. Het aangaan van het onbeperkt abonnement geeft geen recht om deel te nemen aan de les op elk gewenst tijdstip, indien het maximum aantal deelnemers is bereikt voor dat lesuur. Met het abonnement onbeperkt kan men maximaal één maal per dag deelnemen aan groepstrainingen.

CrossFit Haarlem biedt privé begeleiding aan in de vorm van Personal Coaching. Personal Coaching kan worden afgenomen in de vorm van een abonnement of los tegen aanvullende betaling.

Bij een actief lidmaatschap, is het Personal Coaching tegoed maximaal 3 maanden geldig. Niet gebruikte tegoeden vervallen na 3 maanden.

Bij het beëindigen van een Personal Coaching abonnement en/of het beëindigen van het lidmaatschap vervallen alle niet gebruikte tegoeden.

Een Rittenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. De geldigheid wordt aangegeven in het persoonlijke SportBit account. Het aantal bezoeken dient binnen de daarvoor geldende periode worden opgemaakt. Eventuele openstaande bezoeken na het einde van periode komen te vervallen.

CrossFit Haarlem is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. CrossFit Haarlem is bevoegd de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit Haarlem is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie gelden.

Al onze training zijn uitsluitend onder begeleiding van een coach. De trainingen zijn in groepsvorm of privé. Om de veiligheid te kunnen waarborgen dienen de aanwijzingen van de coach altijd te worden opgevolgd. We bieden geen zelfstandige vrije training aan.

Om deel te kunnen nemen aan de groepstraining, dient het lid zich minimaal een uur voor de aanvang van de groepstraining in te schrijven. De inschrijving gaat via het leden portal of via onze CrossFit Haarlem app. Wij hanteren een maximum aantal deelnemers voor elke les. 

Deelname beperking en Reservering beperking
U mag maximaal aan één groepstraining per dag deelnemen en maximaal één groepstraining reserveren.

Vanwege het beperkte aantal trainingsplaatsen dient met zorgvuldig om te gaan met het reserveren van de training. Het lid dient zich binnen twee uur voor de aanvang van de training te hebben uitgeschreven via het reserveringssysteem, als hij of zij niet of niet op tijd aanwezig kan zijn. Voor het niet of niet tijdig afmelden voor de training kan CrossFit Haarlem een bedrag in rekening brengen van €3,- per keer, daarnaast gaat de lescredit verloren bij een afmelding binnen 2 uur voor aanvang van de les.

De bedrijfsleiding of coach kan zonder opgaaf van redenen personen de toegang weigeren of het lidmaatschap beëindigen.

Elk handelen, nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van het trainingscentrum in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement en/of andere handelingen welke de naam en/of de gang van zaken van CrossFit Haarlem kan benadelen, geeft CrossFit Haarlem en/of diens vertegenwoordigers het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden en de betrokkene(n) de toegang tot he trainingscentrum te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lidmaatschapsgeld. Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid.

CrossFit Haarlem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Privacy Policy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CrossFit Haarlem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CrossFit Haarlem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze leden

Persoonsgegevens van onze leden worden door CrossFit Haarlem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie voor informatie en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier bij aanvang van de overeenkomst
 • Het web-formulier op crossfithaarlem.nl
 • Het web-formulier voor onze 6 weken Challenge

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CrossFit Haarlem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Geboortedatum:
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Taal;
 • Bankgegevens;
 • Contactpersoon voor nood incl. telefoonnummer;
 • Bijzondere (medische) omstandigheden die van belang zijn voor ons om te weten ivm fysieke inspanning.

Uw persoonsgegevens worden door CrossFit Haarlem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door CrossFit Haarlem verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CrossFit Haarlem de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door CrossFit Haarlem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de les reservering en webshop via de SportBit app;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en planning;
 • -Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

CrossFit Haarlem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • –  Alle personen die namens CrossFit Haarlem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • –  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • –  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • –  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • –  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • –  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

CrossFit Haarlem
Drukkersweg 8
2031EE Haarlem
info@crossfithaarlem.nl

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Haarlem te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Haarlem kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

CrossFit Haarlem, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Haarlem of haar leidinggevenden.
CrossFit Haarlem, trainers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens CrossFit Haarlem of haar leidinggevenden.
Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij CrossFit Haarlem, is geheel voor eigen risico van het lid.
Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van CrossFit Haarlem aangerichte schade.

Het lid mag gedurende de openingstijden het gebouw betreden, rekeninghoudend met de geldende huisregels. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
In de sportruimtes dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht.
De kleedruimtes en douches dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen de gym. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. U dient zich te houden aan de door CrossFit Haarlem gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Haarlem gerechtigd u de toegang tot de gym te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementkosten of teruggave.

Download de huisregels.

De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door CrossFit Haarlem opgestelde huisregels en algemene voorwaarden na te leven en de instructies uit te voeren. CrossFit Haarlem is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door CrossFit Haarlem te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Haarlem beoordeeld en beslist.

Overeenkomsten tussen het lid en CrossFit Haarlem kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.